Bienvenue, tongasoa!!!!    

PHARMACIES DE GARDE - ANTANANARIVO


Du 14 Mars au 21 Mars 2020
- RAKOTOARIVONY (Analakely en face Lycée Rabearivelo): 020 22 240 64 / 034 45 222 05
- SANTE (Behoririka 1ère à droite à partir station Shell): 020 22 540 32 / 034 14 011 65
- PHARMACIE H (Andrefan'Ambohijanahary): 032 05 111 65 / 034 14 011 65
- NY AINA (Andravoahangy ambony): 020 22 229 95
- AICHA (Près CENAM 67ha): 020 22 620 02